Lus Hmoob

Npe

Xf. Jeff P. Nehrbass

 

Coj Lub Pawg Ntseeg

Gethsemane Evangelical Lutheran Church of Minneapolis, MN

 

Koom Pawg Ntseeg

Gethsemane Evangelical Lutheran Church of Minneapolis, MN

 

Xyoo mus ua Xf.

1994

 

Ndej Num Ua Tas Los No

World and United States Pro/Am Ballroom Dance Champion 2005

Tswv, On Your Toes School of Dance and Balance Pointe Studios

Our Saviors Lutheran in South Minneapolis

Shepheard of the Hills in Edina

Grace Lutheran in Andover

 

Kev Kawm Ntawv Nrog Diam Ntawv Qib Siab

 

BA in Philosophy and English- University of Wisconsin, Madison

MDiv – Luthern Northwestern Seminary, St. Paul

Tu Kws Qhia Ntawv – United States Society of Teachers of Dance

 

Kev Kawm Ntawv Rov Mus Tom Ntej

 

Lus Mev Thiab Mev Kev Cia – Panama, Costa Rica, Colombia 2007 – Present

Second Harvest Heartland Civil Rights Training 2014 – Present

MN Rule 114 Qualified Neutral Training 2013

EEOC Federal Mediator Training specializing in labor discrimination 2014 – Present

ELCA Missional Leaders Training Conference 2016

 

Coj Board thiab Committee Membership Tiam no

 

Tus Thawj Coj (Executive Officer), USISTD National Committee 2005 – 2008

Member, Lindh-Bohanan Neighborhood

Member, MN Workforce Satellite Program 2014 – 2015

Member, Second Harvest Heartland Pilot Food Scarcity Program 2017

 

 

 

1.Qhias txog peb yam tas los no lom sis tiam no koj ua los uas kom pab koj tau mus uas bishop synod.

 

Tas los MAS Healthy Neighborhood Grant Recipient

Tas los Member of MAS Health and Wellness Table

Tam sim no MAS Mission Table

 

2.Ohias txog peb yam tas los no lom sis tiam no koj cov hauj lub zej zog tau pab txhawb koj mus ua bishop synod.

 

Ecumenical Mission Cluster developer 2008 – Present

Current Missionary Baptist Agency Partner Liaison to Second Harvest Heartland

Tus Nias Lub (Board Chair), The Camden Promise 2015 – Present

 

3.Tej yam ua koj muaj tau lub tshawj xws li hom phiaj, thiab kev pab.

 

Npab tau lub zem muag ua pom zoo mus rau tom tej. Tus neeg siab ntev, mloog lus, pab neeg thiab nrog neeg sib raug zoo. Mus ua ib tug neeg ua kev lag luam rau 25 xyoo. Mus koom tshawj thiab muaj kev ntseeg loj. Thiab tshaj txog Vaj tswv txoj hmoov zoo.

 

4.Tej yam ua koj xav kom lub tshawj loj hlob ntawm yav dad tsi 6 lub xyoos tom ntej. Thiab koj yuav ua li cask om lub tshawj loj hlob.

 

Ib qho kuv xav kom loj hlob huav npawg ntseeg yog kom peb mux tshaj Vaj tswv txoj hmoov zoo.

 

1.Synod Staff Restructure: Tus Bishop qhia vajtswv txoj lus ib zuag ib hli thiab tuav lub npe Senior Xibhwb nyob rau hauv urban center tshawj. Tuav ib nrab hauj lwm hauv lus tshawj thaib synod chaw. Tus Bishop coj kev pab thaib saib xyuas cov tshawj lub hom phiaj.

 

2.Koom Ua Ke: Tsim cov Mission Clusters (kev sib tham pab coj ua ke) hla lub synod. Cov kev sib tham no yuav tus khub thaib sib qhia kev kawm rau muaj kev sib raug zoo.

 

3.Pej Xeem Lub Suab: Muab peb cov tshawj mus tuav ib qho hom phiaj pab peb cov neeg zog. Qhov hom phaij yuav pab muab lub coj tshawj no txuas cov neeg zog.

 

4.Kev Sib Raug Zoo: Ib hlis ib zaug muab cov yeeb yaj duab “Ted Talk” lub pab kawm sib qhia cov thawj coj no hauv peb lub synod. Peb muaj hais neeg thawj coj ntau heev uas nyaim pab cov tsev tshawj no nqa cov synod no ua vam meej.

 

5.Cov Lus Cog Tseg Kom loj Hlob Hauv Lub Cev Tswv Yexus: 1% kev loj hlob hauv nyob hauv tsev tshawj synod tshua ib xyoo rau tsib xyoo. Xwa li hauv kev lag luam li rau hauv tsev tshawj no. Yog tias peb cia txoj kev loj hlob mus huav peb lub koom haum, tshaj peb yuav tsum tsis txhob ntawm kev pab.

 

6.Cov Lus Cog Muab Kev Pab: Lub nroog Yeluxaless (Jerusalem). Peb xyoo ib zaug, lub nroog Yeluxaless muab tsib lab phaij xwm. Qhov tsib lab no tsa kev pab lub hom phaij.

 

7.Cov Lus Cog Thawj Coj: Qhov Samuel Project, yog ib xyoo ntev congregational cob qhia ib lub tsev kawm ntawv nrog lub hom phaij ntawm xa 146 cov qhov menyuam hluas thawj coj mus Augsburg Youth Theology Institute. “Eli” (Pastoral Leader) tau hnov thiab teb tus Master lub suab mus pab txhawb nqa sab ntsuj plig ntawn Vajtswv tom ntej “Samuel” (Youth Leader).

 

8.Cov Lus Cog Kom Nyob Hauv Kev Xyiv Fab: Synodical sab ntsuj plig kev qhaub qhia, txhau txoj kev Vaj tswv kav nyob rau siv social media. Coj kev nthawb nqa.

 

5.Qhias koj kev coj los sis kev us thaj coj.

 

Ua tiav tib lub hom phiaj, pab ntawm coj, mauj peev xwm ua. Koom tes haiv tag nrho neeg. Thaib qhov zoo tus nqi. Yog thaib muas kev sib tham, nws tsis yog tus nste tshaj tshua tus.